Obchodní podmínky


Ladislava Bittmannová - SUDOVÝ RÁJ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Ladislava Bittmannová SUDOVÝ RÁJ umístěného na webovém rozhraní www.sudovyraj.cz (dále jen „Webové rozhraní“, příp. „Internetový obchod“) mezi
Ladislava Bittmannová, se sídlem Vančurova 2, 690 03 Břeclav
 • IČ: 04444497 (není plátce DPH)
 • Adresa pro doručování: Ladislava Bittmannová – Sudový ráj, Vančurova 2, 690 03 Břeclav
 • Telefonní číslo: +420 602 535 925
 • Kontaktní e-mail: info@sudovyraj.cz
 • jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím.

I. DEFINICE POJMŮ

 1. Internetový obchod“ – je server na adrese www.sudovyraj.cz, prostřednictvím něhož je zprostředkováván nákup a prodej Zboží Prodávajícího; provozovatelem Internetového obchodu je Prodávající.
 2. Zboží“ – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a je zobrazena na fotografii. U každého Zboží je uvedená bližší specifikace.
 3. Prodávající“ – Ladislava Bittmannová – Sudový ráj, IČ: 04444497, Vančurova 2, 690 03 Břeclav.
 4. Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitelem nebo Podnikatelem.
 5. Podnikatel“ – ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 6. Spotřebitel“ – Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 7. Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu uzavřená v souladu s těmito obchodními podmínkami, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouvu je možno uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva a právní vztahy s ní související se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“), zejména ustanoveními § 2079 a násl. ObčZ. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související navíc ust. § 1810 ObčZ a násl. o závazcích ze smluv uzavřených se spotřebitelem. 
 8. Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy. Za zboží ve smyslu těchto obchodních podmínek se vedle jiného považují hlavně dekorační výrobky zhotovené z dubových barrique sudů, ve kterých bylo červené víno a skoro na všech výrobcích je to jasně vyditelné.
 9. Kupní cena“ – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, v okamžiku uzavření smlouvy.
  Druhou složkou Kupní ceny jsou náklady na odeslání na území v ČR. Dopravu zajišťujeme zásilkovou službou Toptrans dle jejich cenníku V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit. Při platbě na dobírku je účtován poplatek 50 Kč
 10. Místo určení“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje, které je specifikováno následujícími údaji: jméno a příjemní Kupujícího, příp. označení obchodní společnosti Kupujícího, název obce, název ulice, číslo popisné nebo číslo orientační, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět prodeje a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.
 2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní Kupující stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
 3. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti Kupujícího se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

III. PROCES UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

Proces uzavírání Kupní smlouvy se skládá z následujících fází:
 1. Na Webovém rozhraní je uveden seznam Zboží včetně popisu hlavních vlastností zboží. U Zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o návrh Prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 ObčZ.
 2. Kupující si ze Zboží nabízeného v Internetovém obchodě vybere Zboží, o jehož koupi má zájem. Výběr Zboží potvrdí kliknutím na odkaz „přidat do košíku“.
 3. Kliknutím na nabídku v hlavním menu označenou jako „Košík“ se Kupujícímu zobrazí objednávkový formulář, do něhož je Kupující povinen vyplnit údaje za účelem uzavření Kupní smlouvy.Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně název označeného zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (dodací a případně fakturační).
 4. Potvrzením vyplněného objednávkového formuláře dojde k vygenerování objednávky, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky, s nimiž je Kupující povinen se seznámit a zvlášť je odsouhlasit. Pokud Kupující zjistí, že v objednávce jsou chyby, kliknutím se vrátí na předchozí krok a změní údaje v objednávkovém formuláři. V případě, že Kupující souhlasí se všemi údaji v objednávce a se zněním obchodních podmínek, objednávku akceptuje kliknutím na nabídku „odeslat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či emailem.
 5. Kupujícímu bude bezodkladně po odeslání objednávky odesláno na jeho e-mailovou adresu automatické potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. Přijetí objednávky bude Kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. V potvrzovacím e-mailu s objednávkou jsou uvedeny následující informace:
 1. Fakturační adresa Kupujícího
 2. Dodací adresa Kupujícího
 3. Doplňující komentář Kupujícího vztahující se k provedené objednávce
 4. Číslo objednávky
 5. Datum provedení objednávky
 6. Seznam položek v objednávce a jejich cena
 7. Výsledná cena za objednávku
 8. Kupujícím zvolený způsob platby
 9. Způsob dopravy
 10. Kontaktní informace na provozovatele obchodu www.sudovyraj.cz
 11. Odkaz na obchodní podmínky
 12. Koupí Zboží Kupující zároveň stvrzuje, že je seznámen s podmínkami jeho použití.
 13. V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě může Kupující kontaktovat Prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

IV. DODÁNÍ PŘEDMĚTU PRODEJE

 1. Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu dle Kupní smlouvy. Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Předmět prodeje třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího.
 2. Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.
 3. Pokud Kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího, ani za odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího. Pokud Kupující v rozporu s Kupní smlouvou řádně dodané zboží nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání zboží ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Kupující v rozporu s Kupní smlouvou zboží nepřevzal.
 1. Doba dodání:
 1. Doba dodání Předmětu koupě vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.
 2. Zboží, které je skladem, Prodávající zpravidla dodá do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Přesný termín dodání v rámci této lhůty sdělí Kupujícímu Prodávající nebo třetí osoba zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího.
 3. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu bude Kupující informován.
 4. Pokud Kupující při uzavření Kupní smlouvy vyjádří vůli uzavřít Kupní smlouvu jen za podmínky, že Předmět prodeje bude dodán do určitého termínu (fixní smlouva), pak v případě, že Předmět prodeje nebude možné do tohoto termínu dodat, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 1. Místo určení:
 1. Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo určení. Takto stanovené Místo určení je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje do Místa určení a Kupující je povinen převzít Předmět prodeje v Místě určení. Veškeré náklady související s přepravou zboží do Místa určení hradí Kupující částkou, která je závislá na množství zboží a tvoří součást Kupní ceny. Prodávající je povinen zabalit Předmět prodeje a zajistit jej pro přepravu tak, aby na Předmětu prodeje nevznikla škoda.
 2. Pokud Kupující přebírá Předmět prodeje od třetí osoby provádějící jeho přepravu do Místa určení, je povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění v dohodnutém termínu max. 30 dní ode dne kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) Kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl porušen a reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu prodeje Kupující zjistí, že Předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu v důsledku porušení této povinnosti vznikne. V dalším jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.

V. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU PRODEJE A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

 1. Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem předání Předmětu koupě dopravci v místě určeném Kupní smlouvou, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
 2. Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.

VI. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu, a to buď platbou předem anebo platbou při převzetí Předmětu prodeje. Kupující si volí způsob placení Kupní ceny při uzavírání Kupní smlouvy. Sjednaný způsob placení Kupní ceny je Kupující oprávněn měnit jen po dohodě s Prodávajícím.
 2. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).
 3. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (ust. § 2119 odst. 1 ObčZ se nepoužije).
 1. Platba předem:
 1. V případě, že Kupujícím je placena Kupní cena předem, provádí Kupující platbu bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího nebo platební kartou. Číslo bankovního účtu pro ČR je: 1165141033/0800, variabilní symbol: číslo vaší objednávky
 2. Pokud není Kupní cena zaplacena do sedmi (7) dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Při placení Kupní ceny předem je Předmět prodeje dodán až poté, kdy je Kupní cena v plné výši zaplacena Kupujícím.
 1. Platba při převzetí (dobírka):
 1. Pokud je Kupní cena placena při převzetí Předmětu prodeje, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu v hotovosti Prodávajícímu nebo třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu při převzetí Předmětu prodeje, může Prodávající nebo třetí osoba zajišťující Přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího jménem Prodávajícího odmítnout předat Předmět prodeje Kupujícímu a Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání Předmětu prodeje ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do sedmi (7) dnů ode dne, kdy mu nebyl Předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny. Výše doběrečného je 50 Kč včetně DPH

VII. SLEVY

 1. Prodávající může při prodeji Zboží dočasně nabízet buď veškeré Zboží, nebo jen určité Zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je Zboží běžně nabízeno. Prodávající dále může nabízet za nižší než běžnou cenu též Zboží jen určitých parametrů. U Zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena Zboží před slevou a cena Zboží po slevě.
 2. Prodávající dodává Zboží za nižší cenu jen do vyprodání skladových zásob tohoto Zboží. V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Předmět prodeje není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je Prodávající povinen tuto skutečnost Kupujícímu oznámit s tím, že v případě, že Kupující nemá zájem o dodání Předmětu prodeje za běžnou cenu, mají Kupující i Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že dodání Předmětu prodeje není možné, neboť Předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět prodeje není skladem, takže poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě.
 3. Není-li dále stanoveno jinak, pokud Prodávající nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, má Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny po započtení případných pohledávek Prodávajícího bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě, popřípadě pokud tento účet není v Kupní smlouvě uveden a Kupující ho Prodávajícímu nesdělí v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno odstoupení od smlouvy, poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího.
 4. Kupující je v důsledku odstoupení od smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje, pokud jej převzal, a to obdobným způsobem, který Kupní smlouva stanoví pro uplatňování reklamace. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu dříve, než mu Kupující Předmět prodeje předá nebo prokáže, že jej Prodávajícímu odeslal.
 1. Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy Kupujícího, který je Spotřebitelem:
 1. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 1. Kupující však nemůže takto odstoupit od smluv:
 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 1. Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel využít formulář umístěný na internetových stránkách Prodávajícího (formulář zde ke stažení). Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, Předmět prodeje. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu a nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací. Vrácení Předmětu prodeje zajišťuje Kupující jeho odesláním na adresu Sudový ráj – Ladislava Bittmannová, Říční 9, 690 03 Břeclav.
 2. Při zasílání je Kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit Kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě).
 3. Pokud Prodávající zjistí, že Kupujícím vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody může Prodávající jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena bude Kupujícímu částka snížená o vzniklou škodu.
 4. Náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávajícímu nese Kupující. 
 5. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu stejným způsobem, jakým byla Kupujícím uhrazena. Prodávající je oprávněn vrátit peněžní prostředky Kupujícímu jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.  Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Předmětu prodeje, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Předmětu prodeje ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Předmětu prodeje. 
 6. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Předmětu prodeje, které vzniklo v důsledku nakládání s Předmětem prodeje jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 7. Odstoupením od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

IX. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího.
 2. Uzavřením Kupní smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si Kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi Prodávajícího, je povinen tuto skutečnost Prodávajícímu oznámit.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí zboží, popřípadě v záruční době.
 2. Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje.
 3. V případě, že je způsob užívání Předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit.
 1. Za vadu se nepovažuje zejména:
 1. opotřebení Předmětu prodeje způsobené jeho obvyklým užíváním,
 2. mechanické poškození nebo závada na věci způsobené Kupujícím, a to zejména nevhodným užíváním věci v rozporu s účelem, k němuž se věc hodí a obvykle užívá, či nevhodnou a neodbornou manipulací s věcí,
 3. mechanické poškození nebo závada na Předmětu prodeje vzniklá v důsledku použití věci v rozporu s návodem k použití, který byl přiložen k Předmětu prodeje, nebo v rozporu s pravidly pro užívání Předmětu prodeje, pokud jde o pravidla obecně známá,
 4. skutečnost, že Předmět prodeje se nehodí k účelu, pro který byl Kupujícím zamýšlen, pokud má vlastnosti a parametry a je v souladu se specifikací, která byla uvedena u Zboží a je ve velikosti, která byla u Zboží uvedena, popřípadě byla Kupujícím zvolena, hodí se k účelu, pro který se taková věc obvykle užívá nebo který Prodávající pro použití věci uvádí a odpovídá požadavkům právních předpisů.

XI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva při podstatném porušení smlouvy:
 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy. 
 1. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Projevenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy – viz XI.2. obchodních podmínek.
 1. Práva při nepodstatném porušení smlouvy: 
 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 3. Neodstraní-li Prodávající vadu včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 1. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Předmět prodeje vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:
 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 5. Neoznámí-li Kupující vadu Předmětu prodeje včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

XII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VADY VE VZTAHU KE KUPUJÍCÍMU, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět prodeje při převzetí nemá vady. Za vadu se nepovažuje nepatrný rozdíl v barvě a struktuře dřeva ze kterého je vyroben – jedná se o ruční výrobu. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Předmět prodeje převzal:
 1. má Předmět prodeje vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu prodeje a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se Předmět prodeje hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke které se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. Předmět prodeje odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, každý předmět se může nepatrně od sebe lišit, jedná se o ruční výrobu a každý kus je jedineční originál.
 4. Předmět prodeje vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Nemá-li Předmět prodeje vlastnosti uvedené v XII.1 obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Předmětu prodeje, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na odstranění vady.
 2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Předmět prodeje řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 3. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

XIII. ZÁRUKA

 1. Kupující uplatňuje reklamaci u Prodávajícího prostřednictvím reklamačního protokolu (protokol zde ke stažení), a to spolu se zasláním Předmětu prodeje na adresu: Sudový ráj – Ladislava Bittmannová, Říční 9, 690 03 Břeclav. Reklamace je uplatněna v okamžiku, kdy předmět prodeje došel, popřípadě byl předán Prodávajícímu.
 2. Předmět prodeje musí být Prodávajícímu předán čistý se všemi součástmi a příslušenstvím a pokud možno v originálním obalu. V případě, že je Předmět prodeje znečištěn do té míry, že to brání řádnému provedení reklamačního řízení, zejména odbornému posouzení vady, má Prodávající právo převzetí Předmětu prodeje k reklamaci odmítnout, s tím, že Předmět prodeje bude vrácen Prodávajícímu ve stavu, v jakém byl doručen a na náklady Kupujícího.
 3. Kupující je povinen doručit Prodávajícímu společně s Předmětem prodeje též doklad o zakoupení Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, a stručný popis vady Předmětu prodeje včetně způsobu jejího vzniku.
 4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. Jde-li o zvlášť složitý případ, tedy zejména pokud je nutné detailní odborné posouzení reklamace nebo se reklamace týká většího množství Zboží, se lhůta k vyřízení reklamace prodlužuje na šedesát (60) dnů, a to v případě, že Kupující je Podnikatelem. V rámci lhůty pro vyřízení reklamace je Prodávající povinen zajistit odborné posouzení vady a rozhodnout o tom, zda je reklamace oprávněná či nikoliv a případně odstranit vadu Předmětu prodeje. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Předmět plnění k reklamaci.
 5. Vyřízení reklamace je Prodávající povinen Kupujícímu oznámit. Po vyřízení reklamace je Kupující povinen Předmět prodeje Prodávající Kupujícímu vrátit, a to jeho odesláním na adresu Kupujícího uvedenou v reklamačním protokolu, příp. v Kupní smlouvě, pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím nebude dohodnuto jinak.
 6. Kupující je povinen po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít. Pokud je Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, pak je povinen nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu prodeje, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než šest (6) měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace dle čl. XIII.4., je prodávající zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Předmětu prodeje.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupní smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, objednávka Kupujícího a její přijetí ze strany Prodávajícího.
 2. V případě, že z Kupní smlouvy, popřípadě ze zákona, vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky nebo e-mailem, který nemusí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit.
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.
 4. Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy info@sudovyraj.cz spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na orgán dohledu nebo státního dozoru, tj. zejm. na příslušný živnostenský úřad vykonávající živnostenskou kontrolu, Státní obchodní inspekci, příp. Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků. Prodávající zajišťuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek, a to v písemné formě po dobu dvou (2) let ode dne uzavření Kupní smlouvy a v elektronické podobě po dobu čtyř (4) let ode dne uzavření Kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci lhůt stanovených v předcházející větě znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 12. 1. 2023